Bezoekers van PaleoTime-NL gaan akkoord met de volgende voorwaarden

  • Het verblijf van de bezoeker op PaleoTime-NL is voor eigen rekening en risico.
  • Goederen bevinden zich op de beurslocatie voor eigen rekening en risico. De organisatie en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor schade, uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen, tenzij er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de organisatie.
  • Het gebruik van de garderobe is op eigen risico
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de organisatie
  • Eventueel door bezoekers toegebrachte schade kan worden verhaald op de veroorzakers.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Hierbij kunnen bezoekers herkenbaar in beeld gebracht worden. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.
  • De organisatoren behouden zich het recht om tassen van bezoekers te doorzoeken, in het kader van diefstal of algemene veiligheid.
  • De organisatoren behouden zich het recht personen toegang tot het evenement te weigeren, zonder opgaaf van reden.